Informacja dla uczestników zdarzeń drogowych

Zasady udzielania informacji

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim

ulica Jana Zamoyskiego 92

23-300 Janów  Lubelski

Sekretariat:  telefon 47 81-55-261

fax 47 81 116 91

e-mail: sekretariat.kppjanowlubelski@lu.policja.gov.pl

notatki z wypadków i kolizji, telefon 47 81- 55-217.

 

ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI ZAKŁADOM UBEZPIECZEŃ, UBEZPIECZENIOWEMU FUNDUSZOWI GWARANCYJNEMU, POLSKIEMU BIURU UBEZPIECZYCIELI KOMUNIKACYJNYCH LUB RZECZNIKOWI FINANSOWEMU

 

Zgodnie z artykułem 42 ustęp 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dziennik Ustaw z 2015 roku, pozycja 1844 z późniejszymi zmianami) Policja na wniosek zakładu ubezpieczeń, w zakresie zadań przez ten zakład ubezpieczeń wykonywanych i w celu ich wykonania, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalania odpowiedzialności, udziela informacji o stanie sprawy oraz udostępnia zebrane materiały, jeżeli są one niezbędne do ustalenia okoliczności tych wypadków i zdarzeń losowych oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia.

Należy nadmienić, że adekwatne uprawnienia do uzyskiwania informacji o stanie sprawy oraz dostępu do zebranych materiałów, posiadają Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz Rzecznik Finansowy, w zakresie zadań przez nie wykonywanych i w celu ich wykonania.

Forma w jakiej powyższa informacja może być przekazywana, została wskazana w § 6 zarządzenia numer 31 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2015 roku w sprawie metod i form prowadzenia przez policję statystyki zdarzeń drogowych (Dziennik Ustaw KGP z dnia 26 października 2015 roku) to jest: „informacje o zdarzeniach drogowych przetwarzane w SEWIK, zawierające niezbędne dane do ustalenia okoliczności tych zdarzeń oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia, mogą być udostępniane zakładom ubezpieczeń, innym uprawnionym ustawowo w tym zakresie instytucjom ubezpieczeniowym oraz osobom uczestniczącym w zdarzeniu, w formie wydruku z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji w postaci „notatki informacyjnej o zdarzeniu drogowym”.

 

Wzór notatki do podglądu – Załącznik 2a

 

Informacja w powyższym zakresie udzielana jest na wniosek, przez komórkę organizacyjną Policji, w której wykonywane są czynności w sprawie.

 

ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI I WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH UDZIAŁU W ZDARZENIU DOROGWYM


               Zgodnie z artykułem 44 ustęp 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2017 roku pozycja 128 z późniejszymi zmianami) uczestnik zdarzenia drogowego jest zobowiązany do przekazania innemu uczestnikowi zdarzenia drogowego / jest uprawniony do uzyskania od innego uczestnika zdarzenia drogowego: danych personalnych, danych personalnych właściciela lub posiadacza pojazdu oraz danych dotyczących zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Również artukuł 16 ustęp 2 punkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity z dnia 21 listopada 2016 roku. Dziennik Ustaw z 2016 roku,  pozycja 2060 z późniejszymi zmianami) w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym, nakłada na osobę objętą tym ubezpieczeniem obowiązek  udzielenia pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia.

W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających uzyskanie przez osobę uczestniczącą w zdarzeniu drogowym informacji, o których mowa powyżej, na jej prośbę mogą one zostać przekazane ustnie przez policjanta obsługującego zdarzenie drogowe lub policjanta prowadzącego postępowanie w sprawie.

Możliwe jest również otrzymanie przedmiotowych informacji w formie pisemnej. Na podstawie artykułu 217 § 2 punkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2015 roku pozycja 23 z późniejszymi zmianami), organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie, jeżeli ze względu na swój interes prawny, w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów, żąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.

Powyższe jest zgodne z artykułem 23 ustęp 1 punkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2016 roku, pozycja 922 z późniejszymi zmianami), gdyż przetwarzanie danych jest dopuszczalne, jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

 

W celu uzyskania zaświadczenia o udziale w zdarzeniu drogowym, wypełniony wniosek - Załącznik nr 3

składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w kwocie 17 złotych tytułem „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zdarzeniu drogowym w dniu ……” na konto ……………………… (dane organu podatkowego,numer konta).

                Urząd Miejski w Janowie Lubelskim

                Powiatowy Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim, ulica Zamoyskiego 53
                25 9410 0000 2001 1019 9010 0001

Wydawanie zaświadczeń odbywa się w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.

 

Wzór zaświadczenia – Załącznik 2b


Należy nadmienić, że jeżeli zakład ubezpieczeń zwróci się do Policji o udzielenie powyższej informacji, otrzymuje ją bezpłatnie.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony