Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim

Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim.

Data publikacji strony internetowej: kwiecień 2009

Data ostatniej istotnej aktualizacji: wrzesień 2020

Strona interentowa jest w większości zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby treści zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy.

Strona posiada mapę serwisu, wersję kontrastową, możliwość zmiany rozmiaru tekstu, widoczny fokus, wyróżnienie odnośników.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono w dniu 23. 09. 2020 roku.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony podmiotowej Komendanta Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim w Biuletynie Informacji Publicznej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest faustyna.lazur@lu.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 47 815 5263. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji i tym podobnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim, ulica Jana Zamoyskiego 92, 23 - 300 Janów Lubelski

Wejście główne do budynku komendy znajduje się od strony ulicy Jana Zamoyskiego i jest ogrodzone. Przed budynkiem, znajdują się miejsca parkingowe.

Do ogólnodostępnej części budynku Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim (wejście główne) można dostać się po siedmiu stopniach lub za pomocą podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim znajdującym się po prawej stronie. Podjazd posiada osobne wejście od ulicy oraz osobne wejście do budynku. Budynek nie posiada windy.

W ogólnodostępnym holu, po prawej znajduje się punkt podawczy i informacyjny.  Po lewej stronie punktu podawczego znajduje się toaleta dla interesantów,  dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim.

Ze względów prawnych dalsze przejście na teren Komendy jest możliwe jedynie w towarzystwie funkcjonariusza/pracownika jednostki.

Pomieszczenie do obsługi osób poruszających się na wózku inwalidzkim znajduje się na parterze budynku.

Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim nie ma tłumacza języka migowego, jednak jest możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Urzadzenia to umożliwiające znajdują się na stanowisku kierowania oraz w punkcie przyjęć interesantów.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony Policja e-usługi.

Informujemy, że na teren Komendy można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

 

Kontakt

Komenda Powiatowa Policji w Janowie Lubelskim

ulica Jana Zamoyskiego 92  23-300 Janów Lubelski

tel. (47) 81 55 290

email: faustyna.lazur@lu.policja.gov.pl.

 

Powrót na górę strony